cosmetisch

Aanbevolen klinieken

bekijk

implantaten

Onze selectie van implantologie praktijken.

bekijk

orthodontie

Behandelcentra zonder wachtlijst.

bekijk

kunstgebitten

Prothetische praktijken directe behandeling!

bekijk

Tandarts-zoeken.nl is een uitgave van Ocen en heeft met veel zorg de informatie op deze website samengesteld.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN     TANDARTS-ZOEKEN.NL

 

Ten aanzien van de dienstverlening van op de website www.tandarts-zoeken.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden     worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1Algemene voorwaarden    : deze algemene voorwaarden     van Tandarts-zoeken.nl, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2Gebruiker: de natuurlijke persoon met wie Tandarts-zoeken.nl een Overeenkomst heeft gesloten en/of die gebruik maakt van de Website en de diensten.

1.4 Dienst: de dienstverlening op de Website bestaande uit het verstrekken van n.a.w. gegevens van tandartspraktijken in de breedste zin des woord en informatie op het gebied van tandheelkunde, doormiddel van het aanbieden van textuele informatie, beeldmateriaal en video.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Tandarts-zoeken.nl op grond waarvan Tandarts-zoeken.nl Diensten aan de Gebruiker ter beschikking stelt.

1.6Registratie: de door een Gebruiker aangemaakte registratie met behulp waarvan gebruik kan worden gemaakt van bepaalde diensten.

1.7 Tandarts-zoeken.nl: Ocen, gevestigd te (4818AA) Breda aan de Wilhelminasingel 1A

 

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden     zijn van toepassing op al het gebruik van de website en de diensten, alle aanbiedingen van Tandarts-zoeken.nl en alle overeenkomsten. Door gebruik te maken van de website en de dienst, aanvaardt gebruiker de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden    .

2.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden     en de overeenkomst.

2.3 Tandarts-zoeken.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden     te wijzigen of aan te vullen.

2.4 Tandarts-zoeken.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden     van gebruiker van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden   nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Tandarts-zoeken.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Tandarts-zoeken.nl. de registratie / aanmelding van gebruiker door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Tandarts-zoeken.nl is gerechtigd een aanmelding te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.

 

Artikel 4 Dienstverlening

4.1 Tandarts-zoeken.nl heeft de inhoud van de site en de diensten met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Een aantal onderdelen van de site en diensten, is echter afkomstig van derden (Gebruikers en/of Tandarts-zoeken.nl). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Tandarts-zoeken.nl. draagt voor de inhoud hiervan geen enkele verantwoordelijkheid.

4.2 Tandarts-zoeken.nl. biedt de website, de diensten en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van voldoende kwaliteit, juistheid en geschiktheid voor een bepaald doel, gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, of rechten van derden. Met name garandeert Tandarts-zoeken.nl niet:

- dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;

- dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,

- dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

4.3 de Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Tandarts-zoeken.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Tandarts-zoeken.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 5 Onderhoud

5.1 Tandarts-zoeken.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht van gebruiker op schadevergoeding jegens Tandarts-zoeken.nl ontstaat.

 

Artikel 6 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1 Gebruiker garandeert dat alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst aan Tandarts-zoeken.nl dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.

6.2 Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de informatie die hij verstrekt in patiënten tevredenheidonderzoek dan wel op andere plaatsen op de website, overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en conform de daartoe gestelde eisen van Tandarts-zoeken.nl. Door het invullen van het tevredenheidonderzoek geeft de gebruiker Tandarts-zoeken.nl toestemming deze gegevens te plaatsen op de website.

6.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website geplaatste informatie. Gebruiker garandeert dat (i) de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving dan wel niet onrechtmatig is, (hij met deze informatie andere Gebruikers niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten, dan wel op een andere wijze andere gebruikers lastig valt, en hij de belangen en de goede naam van Tandarts-zoeken.nl, en de website in het bijzonder, niet zal schaden.

6.4 Tandarts-zoeken.nl behoudt zich het recht voor de door gebruiker op de website verstrekte informatie / berichten in te korten of te wijzigen. Tandarts-zoeken.nl behoudt zicht tevens het recht voor informatie / berichten te weigeren of te verwijderen van de Website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

- de informatie / berichten zijn onjuist en/of onvolledig;

- de informatie / berichten maken inbreuk op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden;

- de informatie / berichten is in strijd met deze algemene voorwaarden ,dan wel in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.

 

Artikel 7 Privacy

7.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Tandarts-zoeken.nl persoonsgegevens te verzamelen. Tandarts-zoeken.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2 De op de website opgenomen Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door Tandarts-zoeken.nl verzamelde gegeven alsmede op de vertrouwelijke informatie die via de website wordt verspreid.

9.1 Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Gebruiker vrijwaart Tandarts-zoeken.nl volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt.

9.3 Tandarts-zoeken.nl is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

 

 

 

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en eigendomsrechten berusten bij Tandarts-zoeken.nl of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door gebruikers zelf op de website wordt geplaatst.

10.2 Het is gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tandarts-zoeken.nl, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tandarts-zoeken.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet. Eventuele kopieën die gebruiker van (een gedeelte van) de website maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

10.3 Indien een gebruiker in strijd handelt met het artikel 10.2 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 600,- (zeshonderd euro) per gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11 hieronder, alsmede onverminderd het recht van Tandarts-zoeken.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

10.4 Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. gebruiker vrijwaart Tandarts-zoeken.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website.

 

 

Artikel 11 Uitsluiting en ontbinding

11.1 Tandarts-zoeken.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de website, door onder meer zijn registratie te blokkeren en/of te verwijderen, en de overeenkomst met de gebruiker te ontbinden, zonder verplicht te zijn om reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

- gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden    ;

- inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;

- in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;

 

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Gebruiker erkent dat zij in het kader van de overeenkomst de beschikking kan krijgen over vertrouwelijke gegevens van andere gebruikers. Gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Gebruiker zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende gebruiker. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de registratie.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid Tandarts-zoeken.nl

13.1 Tandarts-zoeken.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Tandarts-zoeken.nl, tot een maximum bedrag van € 400,-.

13.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die een gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Tandarts-zoeken.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Tandarts-zoeken.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.3 Iedere aansprakelijkheid van Tandarts-zoeken.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Tandarts-zoeken.nl niet aan aansprakelijk voor schade aan de zijde van gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de diensten dan wel de Website.

 

Artikel 14 Geschillen

14.1 Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.


contact

Tandarts-zoeken.nl
Schapendreef 7
4824 AM, Breda
076-5297268

meer over

disclaimer

Onze disclaimer
Onze algemene voorwaarden

copyright

webdesign regio Breda
sitemap